« آنگاه كه انسان چشم و دل از خارج فرو بستهان شاء الله »

آدرس بازتاب برای این مطلب

Trackback URL (right click and copy shortcut/link location)

نظری موجود نیست